วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมวาดภาพละบายสี+นิทานวัตถุประสงค์

 1. เพื่ิอให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงาน โดยอาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) คือ จะต้องคิดให้ได้ว่างานนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร ควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง ในแต่ละขั้นตอนของงานควรใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเสร็จ  อุปกรณ์


1.ปากกาดำ


2. สมุดปกดำหรือสมุดอาร์ต


3. สีไม้


     กระบวนการทำ

     1.เรียนรู้บทเรียน 


     2.ฝึกทักษะพื้นฐาน 
วาดแบบไม่ต้องลงดินสอก่อน


      3.ลงมือปฎิบัติงาน 

     4.นำทักษะต่างๆมาวาดนิทาน 

การนำไปประยุกต์ใช้

1. หลักการคิด คือสามารถนำความรู้เรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำ วันได้ ทั้งด้านการเรียน การทำงานเดียวและการทำงานเป็นกลุ่ม  จะ ต้องคิดให้ได้ว่างานนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร ควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง ในแต่ละขั้นตอนของงานควรใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเสร็จ ควรมอบหมายงานให้กับใครรับผิดชอบ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ว่างหรือไม่อยู่ ควรจะมอบหมายให้กับผู้ใดทำแทน เป็นต้น 
2. การสังเกตปรับปรุงแก้ไข คือ สามารถพิจารณางานของตนเองได้ว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไนเพื่อให้งานออกมาดีขึ้นกว่าเดิม 

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1. สร้างนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นที่สนใจได้
3. นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
 
 


 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น